Missie en visie van de opvanggezinnen

handjes

 

Missie

De dienst voor opvanggezinnen van vzw OKO&ZO voorziet in kwaliteitsvolle dagopvang  van kinderen in opvanggezinnen en in groepsopvang, voor ze naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de basisschool. (Soms kunnen ook kinderen van de basisschool buitenschools opgevangen worden.)

Deze opvang heeft zowel een economische, sociale als pedagogische functie.

Onze dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Vanuit de dienst volgen wij wel de wettelijke voorrangsregels.

In onze opvang worden de rechten van het kind zoals bepaald in het Internationaal Verdrag, uitdrukkelijk erkend en zonder meer geëerbiedigd.

Visie

Elk kind is welkom en moet de gelegenheid krijgen zich thuis te voelen bij de kinderbegeleider er een goede relatie mee op te bouwen.

Vanuit deze warme en geborgen relatie willen we het kind stimuleren in zijn ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid.

Het kind moet ook de mogelijkheid krijgen om zelf keuzes te maken die aansluiten bij zijn leefwereld.

Kinderen hebben recht op een veilige leef- en speelomgeving. Een gestructureerde aanpak van de opvang draagt eveneens bij tot een gevoel van veiligheid en zekerheid.

Grensoverschrijdend gedrag vanwege de volwassenen aan wie de kinderen zijn toevertrouwd, wordt niet getolereerd binnen onze kinderopvang.

We hebben respect voor het uniek zijn van elk kind en aanvaarden elk kind zoals het is.

De dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De dienst zal bij inclusieve opvang aangepaste maatregelen nemen om aan de specifieke zorgbehoefte te voldoen en zorgt voor een aangepaste infrastructurele en pedagogische opvang van deze kinderen.

 

Binnen de eigen mogelijkheden en middelen zal de kinderbegeleider
bij moeke Monique

 

 

 

 

 

warmte en geborgenheid bieden door o.m.

 • de opvang zoveel mogelijk in het vaste onthaalgezin te verzekeren
 • een gezellige sfeer te creëren
 • kinderen  warm en enthousiast te verwelkomen
 • regelmatig een knuffel  te geven
 • troost  te bieden
 • samen  te spelen, zingen, dansen, …
blote voetenpad

 

 

 

 

Ontwikkeling en zelfredzaamheid stimuleren door o.m.

 • aangepaste spelletjes en materialen aan te bieden
 • kinderen de tijd te geven om iets zelf te doen op hun eigen ritme: eten, aankleden, omgeving verkennen …
 • onderlinge conflictsituaties tussen kinderen niet steeds zelf op te lossen
 • taal te stimuleren door correct taalgebruik, boekjes voorlezen, liedjes zingen, …
ontdekken

 

 

 

 

 

Inspraak geven en keuzevrijheid bieden door o.m.

 • binnen een gevarieerd aanbod van spelmateriaal het kind een eigen keuze te laten maken, aangepast aan zijn leeftijd en interesses
 • elk kind zelf te laten kiezen of het in groep of individueel wil spelen
kastje

 

 

 

 

Veiligheid en structuur aanbieden door o.m.

 • de speelruimte kindvriendelijk en veilig in te richten
 • rituelen, regelmaat en overzichtelijkheid in het dagverloop in te bouwen
 • grenzen en regels te bepalen en consequent toe te passen
 • een vertrouwenspersoon te zijn (Vanuit de dienst voeren we een duidelijke communicatie en een beleid dat er op gericht is grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te detecteren en waar nodig aan te pakken)
   
funjumper

 

 

 

 

 

 

Eigenheid van het kind respecteren door o.m.

 • eigen materialen aan te bieden: knuffel, bedje, kastje, …
 • gevoelig te zijn voor de signalen van het kind en er op een gepaste manier op te reageren
 • het eigen ritme te respecteren
lachebekje

 

 

 

 

 

De zorg individualiseren door o.m.

 • zich bij de jongste kinderen te schikken naar hun biologische ritme, wat betekent dat rust, activiteit en eten gebeurt op aangeven van het kind
 • rekening te houden met individuele gevoelens en behoeftes
 • ruimte te creëren om ideeën en handelingen op maat van de kinderen in te passen in de werking (bvb. openstaan voor bezoeken en adviezen van kinesist, therapeut, thuisbeleidingsdienst bij kinderen met specifieke zorgbehoefte
Visie met betrekking tot de samenwerking met het gezin.

Kinderbegeleider en gezin zijn partner in de opvoeding:

 • de kinderbegeleider is expert in de opvang en de ouder kent zijn kind als de beste, beide partijen zijn dus complementair
 • in belang van het welbevinden van het kind werken de kinderbegeleider en de gezinnen samen
 • door een goede samenwerking kunnen de twee opvoedingsmilieus elkaar aanvullen en op elkaar afgestemd worden
 • samenwerken in de opvoeding betekent dat je geregeld contact moet onderhouden
   

Informeren van de gezinnen

 • informeren van de gezinnen is de basis van een wederzijds vertrouwen
 • kennismaken met de gezinnen is heel belangrijk. Er wordt voldoende tijd genomen voor een eerste contact op de dienst (opnamebeleid, …) en een eerste contact bij de kinderbegeleider
 • een goed (eerste) contact bevordert het gevoel van welkom te zijn in de opvang
 • tijdens de opvang worden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de opvang en uiteraard over hoe hun kind zich voelt en ontwikkelt in de opvang
   

Informatie-uitwisseling tussen gezin en de opvang (dienst en kinderbegeleiders) bevorderen

 • tijdens de opvang willen we nauw met de gezinnen samenwerken
 • informatie-uitwisseling tussen de opvang en de gezinnen is belangrijk zodat iedereen zijn   omgang met het kind beter kan afstemmen op elkaar
 • zowel informatie als ervaringen, verwachtingen, ideeën als eventuele opvoedingstips kunnen worden uitgewisseld
   

Gezinnen betrekken of laten participeren bij de werking van de opvang

 • we proberen de gezinnen op eenvoudige manieren actief te betrekken bij de werking van de opvang.
 • we respecteren ouders in hun ouderrol
 • de gezinnen worden zowel door de dienst als door de kinderbegeleiders betrokken bij de opvang

Communicatie met de gezinnen

 • er worden afspraken gemaakt met de gezinnen
 • er worden verschillende communicatiekanalen gebruikt om met de gezinnen informatie te kunnen uitwisselen
 • er worden middelen aangereikt aan de gezinnen om beter in contact te komen met de dienst
 • er worden middelen aangereikt om beter te kunnen overleggen met de kinderbegeleider
 • zowel de positieve zaken als de moeilijke mededelingen worden aan de gezinnen doorgegeven
 • de mogelijkheid tot een goed gesprek met de dienst of de kinderbegeleider versterkt het vertrouwen in de opvang
 • is bij inclusieve opvang een noodzaak

Deontologie of respect voor de privacy

 • zowel de kinderbegeleider als de dienst worden vaak geconfronteerd met vertrouwelijke informatie van de gezinnen. Omwille van de professionele vertrouwensband, is discretie vereist
 • de gezinnen hebben recht op informatie over hun kind, de opvang informeert de gezinnen
 • wanneer een kind in nood is (mishandeling) heeft de opvang de plicht het kind te helpen en soms vertrouwelijke informatie door te geven aan een vertrouwenscentrum