Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT OKO&ZO

 

 1. ALGEMEEN

 

  1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en de Website (www.oko-en-zo.be) van OKO&ZO vzw (hierna “OKO&ZO”), gevestigd te Rotstraat 20, 9240 Zele en met ondernemingsnummer 0862.154.608, zowel wat betreft de buitenschoolse kinderopvang (IBO) als de dienst voor opvanggezinnen. We verzoeken klanten, ouders en bezoekers die de Website bezoeken of een beroep doen op de diensten van OKO&ZO om deze Algemene Voorwaarden grondig door te nemen.

 

  1. De contactgegevens van OKO&ZO zijn:

 

Adres administratie : Rotstraat 20 9240 Zele

Telefoon: 052/44 92 85 

E-mail: oko@skynet.be 

Bereikbaar:  maandag tot vrijdag: 9-12u en 13.30-15.30u

Opvanglocaties:

 • Rotstraat 20, 9240 Zele – 0476/39 65 94
 • Kouterstraat 114, 9240 Zele – 0476/39 65 91

Verantwoordelijke/Algemeen Coördinator: Bruno Van Wichelen

Voorzitter: Freddy Massart

 

  1. OKO&ZO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen, op ieder moment en naar haar goeddunken. Alle wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op websitegebruik, diensten en facturen vanaf de publicatie ervan op de Website of de uitdrukkelijke mededeling ervan aan de Gebruiker. 

 

  1. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bedongen en conform zijn overeengekomen. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvoor geen uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is overeengekomen onverminderd van toepassing.

 

  1. Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven.

 

 1. WERKING EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

 

  1. OKO&ZO is erkend door Kind & Gezin. De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is jaarlijks gesloten tijdens de laatste week van de maand juli (vanaf 21 juli), tussen kerst en nieuwjaar en op vooraf aangekondigde brugdagen.

 

  1. Tijdens de schooldagen is de opvang geopend vanaf 6u30 tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de schooltijd tot 18u30. Woensdagnamiddag van 11u30 tot 18u30. Op schoolvrije-, snipper- en vakantiedagen is de opvang doorlopend open van 6u30 tot 18u30. 

 

  1. De openings- en sluitingstijden van OKO&ZO zijn niet louter informatief en dienen strikt te worden nageleefd. OKO&ZO behoudt zich het recht voor om een boete aan rekenen bij afhaling na sluitingstijd. Aanhoudende laattijdige afhalingen of andere misbruiken zullen worden voorgelegd aan het bestuur en kunnen leiden tot aangepaste sancties zoals boetes of uitsluiting.

 

  1. Het opvanginitiatief van OKO&ZO staat open voor alle reeds schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Er wordt verwacht dat ingeschreven en aanwezige kinderen reeds zindelijk zijn. OKO&ZO behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval kinderen te weigeren wanneer dit er anders toe zou leiden dat gezien het aantal begeleiders, de organisatie en andere omstandigheden de kwaliteit van de dienstverlening van OKO&ZO niet meer kan gegarandeerd worden.

 

  1. Een kind is pas volledig ingeschreven als de inlichtingenfiche en de schriftelijke overeenkomst volledig in orde én getekend zijn. Wanneer zich een situatie voordoet waardoor de gegevens van het kind op de inlichtingenfiche of overeenkomst niet meer actueel zijn, zijn de ouders/voogden/verantwoordelijken (hierna ‘Ouders’) gehouden om OKO&ZO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen teneinde deze gegevens te actualiseren.

 

  1. Tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije dagen worden kinderen ingeschreven via reservaties. De inschrijvingsdata, aanvraagformulieren, voorrangsregeling en wijze van inschrijven vindt u op de Website van OKO&ZO. U kan uiteraard ook aanvraagformulieren afhalen op onze opvanglocaties.

 

  1. OKO&ZO zal een boete van EUR 5 per dag per kind aanrekenen wanneer een kind dat is ingeschreven in overeenstemming met voorgaand artikel niet komt zonder duidelijke voorafgaande verwittiging. Bij aanhoudende situaties waarbij een ingeschreven kind niet komt of andere misbruiken van inschrijven zal OKO&ZO de betreffende inschrijvingen voor de gehele gevraagde periode schappen.

 

 1. ORGANISATIE EN VERPLICHTINGEN OUDERS/ VOOGDEN/ VERANTWOORDELIJKEN

 

  1. Ouders dienen de betreffende school te verwittigen van de inschrijving van het kind bij OKO&ZO.

 

  1. Indien ouders opmerkingen of boodschappen hebben, worden die in een afsprakenboek op elke locatie door de begeleiding genoteerd. Ouders die dit wensen kunnen na overleg betrokken worden bij de organisatie van de opvang of het kwaliteitshandboek raadplegen.

 

  1. Ouders hebben een permanent toegangsrecht tot de locaties van OKO&ZO tijdens de opvanguren. 

 

  1. Kinderen worden naar de kinderopvang van OKO&ZO gebracht en afgehaald op initiatief van de ouders. De ouders dienen op voorhand op te geven door wie het kind kan afgehaald worden. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in het opvangpatroon, stellen de ouders zowel de school als OKO&ZO hiervan zo snel mogelijk in kennis en zeker binnen de 24 uren. Dit om misverstanden i.v.m. het brengen en afhalen tussen school en opvang te vermijden.

 

  1. OKO&ZO houdt een aanwezigheidslijst per opvanglocatie bij.  Deze lijst dient dagelijks bij het afhalen van de kinderen getekend te worden door de verantwoordelijke ouder / persoon.  Op basis van deze aanwezigheidslijsten zal gefactureerd worden. Wanneer ouders kinderen komen ophalen en dit niet expliciet melden/verwittigen aan de begeleiding, zal OKO&ZO het kind pas als uitgeschreven beschouwen om 18u30 (sluitingstijd). Kinderen worden uitgeschreven op het moment dat ze met de ouders de opvang gaan verlaten, niet wanneer de ouders binnenkomen.

 

  1. Indien OKO&ZO tijdens vakanties uitstappen buiten de opvanglocaties organiseert die langer dan een voor- of namiddag duren, worden de ouders hiervan tijdig in kennis gesteld. Indien kinderen tijdens activiteiten op verplaatsing gaan (toneel, wandeling, ..)  gebeurt dit steeds op een veilige manier met voldoende begeleiding (minimum 1 begeleider per 14 kinderen).

 

  1. Wanneer een kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt wegens sport- of culturele activiteiten of om enige andere reden, dienen de kinderen zich hiervoor zelfstandig te verplaatsen. Dit dient vooraf schriftelijk door de ouders aan OKO&ZO meegedeeld te worden. Het opvanginitiatief kan in dergelijke gevallen van onderbreking of verplaatsing niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de ouders.

 

  1. Bij opvang tijdens schooldagen voorziet OKO&ZO in alle koek, fruit, water en melk. Kinderen én ouders mogen zelf geen koeken, snoep of drank meenemen. Bij opvang tijdens vakantiedagen kunnen de ouders zelf voorzien in koek en drank (enkel water of melk) voor het kind of kiezen voor het aanbod van OKO&ZO per dag per kind, ongeacht het aantal opvanguren:  nl. rond 9u30 1 koek met water of melk, ‘s middags soep en water of melk en als vieruurtje 1 koek, fruit en water of melk. Er worden geen drank of koeken meegegeven naar huis. Bij opvangen tijdens schooldagen én vakantiedagen kan water steeds kosteloos worden verkregen, alsook een graanontbijt tot 7u45. 's Middags eten de kinderen hun eigen meegebrachte boterhammen, yoghurt en/of fruit (Gelieve geen aluminiumfolie als verpakkingsmateriaal te gebruiken).

 

 1. ZIEKTE, ONGEVAL EN VERZEKERINGEN

 

  1. Indien een kind ziek is, dienen de ouders OKO hiervan te verwittigen. Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen en behoudt OKO&ZO zich het recht voor het kind te weigeren en/of te laten ophalen. Een doktersattest kan steeds opgevraagd worden. Als het kind toch ziek naar de opvang komt, worden de ouders onmiddellijk verwittigd.

 

  1. Moet een kind geneesmiddelen innemen dan dienen de ouders  dit te bespreken met de verantwoordelijke van OKO&ZO. Geneesmiddelen worden door de begeleiders enkel in uitzonderlijke en tijdelijke situaties toegediend, steeds mét de originele verpakking én een doktersattest. Alle geneesmiddelen worden bij aankomst in de opvang steeds aan de begeleiders gegeven.

 

  1. De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen (N°30514150) en burgerlijke aansprakelijkheid (N°373/3.015.105/30263) en dit vanaf het ogenblik dat het kind wordt opgevangen tot het moment waarop het kind de opvang verlaat. De franchise bedraagt 50 euro, waardoor schade voor een lager bedrag niet wordt uitbetaald.

 

  1. OKO&ZO is verzekerd bij Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV - President Kennedypark 24 bus 1, 8500 Kortrijk. De verzekeringspolissen  liggen ter inzage bij de verantwoordelijke van OKO&ZO.

 

  1. Materiële schade, zoals schade aan brillen en kledij, en diefstal van door kinderen meegebracht materialen zijn niet verzekerd.  Eventuele dokterskosten zijn ten laste van de ouders. Wanneer  kinderen moedwillig speelgoed of ander materiaal van OKO&ZO vernielen worden de kosten hiervoor doorgerekend aan de ouders.

 

 1. TARIEVEN EN BETALING

 

  1. De opvangtarieven en extra kosten voor koek en drank, en de boetes voor het niet tijdig afhalen en het niet verwittigen van afwezigheid tijdens vakantieopvang staan beschreven in de bijlage “opvangtarieven en extra’s” van het huishoudelijk reglement.

 

  1. Voor sommige gezinnen kan een sociaal tarief worden toegekend. Ouders die hierop een beroep willen doen dienen zich te wenden tot de verantwoordelijke van OKO&ZO voor verdere inlichtingen.

 

  1. In het begin van de maand volgend op de opvangmaand wordt de rekening gemaakt op basis van de aanwezigheidslijsten. Op dit moment zullen ook de facturen aan de ouders worden opgemaakt en uitgestuurd.

 

  1. De betaling van de facturen kan enkel via een overschrijvingsformulier of contant op het bureel, Rotstraat 20. De vervaldag van de facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van de vervaldag zal een rappel worden uitgestuurd, waarvoor extra kosten worden aangerekend.

 

  1. De ouders dienen onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OKO&ZO mee te delen.

 

  1. Zolang vervallen facturen bij OKO&ZO niet betaald zijn kan niet ingeschreven en gereserveerd worden voor vakantieperiodes en kan OKO&ZO de opvang tijdens schooldagen kan weigeren.

 

  1. OKO&ZO zal fiscale attesten jaarlijks correct (steeds van december van het vorige jaar tot en met november van het huidige jaar) en tijdig aan u bezorgen.

 

 1. OPZEGMODALITEITEN

 

  1. OKO&ZO  behoudt zich het recht voor om eenzijdig de opvang stop te zetten als er onbetaalde vervallen facturen zijn of als de draagkracht van het kind, de groep of de begeleiding overschreden wordt.

 

 1. PRIVACY

 

  1. OKO&ZO streeft ernaar om op een correcte, veilige en ethische wijze met persoonlijke gegevens om te springen en ouders en gebruikers zoveel mogelijk inzicht en controle over hun persoonlijke informatie te verschaffen.

 

  1. De naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679 en de Belgische wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat beschreven in de bijlage “privacyverklaring ouders buitenschoolse opvang” aan het huishoudelijke reglement en op Website.

 

  1. Het bestuur van OKO&ZO beslist over de vragen of problemen waarmee het geconfronteerd wordt, indien deze niet in het huishoudelijk reglement voorzien zijn.

 

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

  1. OKO&ZO kan op elke moment en zonder voorafgaande melding elke pagina of elk deel van de Website wijzigen, actualiseren en corrigeren. Ook kan zij de inhoud van de Website – zoals de diensten, producten, foto’s, programma’s en prijzen – op elk moment aanpassen of verwijderen.

 

  1. Alle informatie op de Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Website en haar inhoud zijn bedoeld om een overzicht te geven van OKO&ZO, zoals haar diensten en activiteiten. Hoewel OKO&ZO informatie op de Website actueel en accuraat wil houden, kan bepaalde informatie onvolledig of onnauwkeurig zijn. OKO&ZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt of kan optreden als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op de Website of op websites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks. OKO&ZO behoudt zich het recht voor om informatie op de Website te wijzigen, te corrigeren en geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

 

  1. Indien OKO&ZO gebruik maakt van hyperlinks om te verwijzen naar websites en inhoud van derden die niet door OKO&ZO worden beheerd of gecontroleerd, heeft OKO&ZO geen goedkeuring of verwantschap met de verwijzende website of de inhoud ervan. Eventuele websites of bronnen die door hyperlinks worden aangeduid vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars of redactie.

 

  1. Gebruikers kunnen op geen enkele manier rechten op deze Website of de inhoud ervan ontlenen. Geen informatie of inhoud op deze Website mag gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden voor niet-private of commerciële doeleinden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OKO&ZO of de relevante intellectuele eigendomsrechtenhouders.

 

  1. Wanneer een Gebruiker bepaalde inhoud van de website wenst te gebruiken voor private niet-commerciële doeleinden, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel 8. Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet aanvaard, is elk gebruik van de Website en de inhoud ervan verboden.

 

  1. De Website en de inhoud ervan (inclusief ontwerp, teksten, afbeeldingen, logo's, enz.) zijn auteursrechtelijk beschermd. OKO&ZO is de enige houder van het auteursrecht in het logo en de verstrekte teksten en informatie op de website.

 

  1. De op de Website gebruikte foto’s, teksten en brochures zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij Belgische wettelijke auteursrechtelijke uitzonderingen van toepassing zijn, vereist elke weergave, aanpassing, distributie of communicatie aan het publiek van dit beschermde materiaal expliciete voorafgaande toestemming.

 

 1. VRAGEN EN KLACHTEN

 

  1. Alle vragen, opmerkingen of klachten dienen, al dan niet schriftelijk aan de verantwoordelijke, de coördinator, een raadslid of een begeleider van OKO&ZO te worden gemeld. De contactgegevens van OKO&ZO vindt u bovenaan aan deze Algemene Voorwaarden.

 

  1. Ouders kunnen ook terecht bij het Lokaal Overleg Kinderopvang van de gemeente Zele en Kind & Gezin: Hallepoortlaan 27 1060 Brussel  02/533.14.14  of de Kinderopvanglijn : 078/ 150 100

 

 1. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

 

  1. Buiten de omstandigheden waar een bepaalde rechtbank exclusief bevoegd is, zullen alle geschillen die op enige wijze verband houden met deze Algemene Voorwaarden en de diensten van OKO&ZO worden gebracht voor de rechtbanken van Dendermonde, België.

 

  1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen OKO&ZO en de ouder, het kind, de gebruiker of enige andere persoon die verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en de diensten van OKO&ZO, ongeacht die contractueel of buiten-contractueel zouden zijn, met uitzondering van de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.