Missie en visie buitenschoolse opvang

tekeningen
MISSIE

OKO&ZO biedt in de gemeente Zele opvang buiten de schooluren aan alle  kinderen van het basisonderwijs, ongeacht de onderwijsvorm of waar zij wonen of schoollopen. Er wordt wel verwacht dat op schoolvrije dagen aanwezige kinderen reeds zindelijk zijn.

Wij zoeken een goed evenwicht tussen de verwachtingen van de ouders én de kinderen.

Ouders kunnen, dankzij OKO&ZO, arbeid en gezin vlotter combineren.

Zij weten dat hun kinderen in een veilige en huiselijke omgeving vertoeven waar aandacht is voor hen.

Kinderen kunnen bij ons hun vrije tijd samen met leeftijdsgenoten op een ongedwongen, speelse en creatieve manier invullen.

OKO is op maat gemaakt voor kinderen en nodigt uit om te spelen op veel verschillende manieren.

Een gemotiveerd, bekwaam, geschoold en voortdurend bijgeschoold en creatief team stimuleert het spel en speelt zelf zoveel mogelijk mee.  Zo wordt een vertrouwensrelatie met de kinderen opgebouwd.

De begeleiding waakt er over dat het samenspel van kinderen op een positieve, niet schoolse en amusante manier verloopt.

Respect wordt zeer hoog aangeschreven.

De mening van ouders en kinderen nemen we ernstig in ons streven naar steeds meer kwaliteit.

Samenwerken met andere IBO’s, gemeentelijke diensten en andere betrokkenen is voor ons een verrijking van de eigen werking.

 
rotstraat 20
VISIE

Onze visie met betrekking tot een optimaal pedagogisch klimaat willen we schetsen aan de hand van enkele kernwaarden en principes.

S F E E R

 • De sfeer is voedingsbodem voor alles.
 • We streven naar een positieve, geborgen, collegiale, warme, soms uitbundige of zotte sfeer waarin kinderen én ouders zich welkom en goed voelen.

M O T I V A T I E   E N   B E T R O K K E N H E I D  is de voedingsbodem voor sfeer

 • Door formeel en informeel overleg met de teamleden
 • Door regelmatige (meestal) informele gesprekken tussen de begeleiding en coördinator
 • Door kinderparticipatie voorop te stellen. Kinderparticipatie is een heel belangrijke pijler in onze werking. Naar kinderen luisteren, hen aanvoelen, hen betrekken en hun wereld leren kennen en aanvaarden is een basishouding voor elke begeleider. Kinderen kunnen (meestal) zelf kiezen wat ze gaan doen of willen doen.

C O M M U N I C A T I E

 • Open en gemoedelijke communicatie, zowel formeel als informeel, is de voedingsbodem voor de betrokkenheid en motivatie van zowel de kinderen als de begeleiding.
 • De begeleiding stelt duidelijke grenzen naar de kinderen toe.
 • Communicatie met partners uit de sector of uit de gemeente helpt de opvang groeien in het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de kinderen.

 

voetjes

Z O R G

 • De begeleiding staat in voor zowel de fysieke als psychische zorg van de kinderen.
 • De sfeer in de opvang en de houding van de begeleiding geven de kinderen een veilig en geborgen gevoel.
 • Elk kind doet er toe, ook kinderen met speciale zorgbehoeften.
 • Het IBO, gesteund door al zijn medewerkers, bewaakt de fysieke veiligheid van het kind.
 • Kinderopvang kunnen we zien als een derde opvoedingsmilieu, naast de opvoeding thuis en die op school. We zien de opvang als een toevoeging aan de opvoeding thuis.

R E S P E C T  E N  N O N – D I S R C I M I N A T I E

 • We hebben respect voor alle kinderen, ongeacht hun schoolkeuze, levensovertuiging, geslacht, huidskleur, nationaliteit, thuissituatie, capaciteiten, enz
 • Wij verwachten van alle kinderen respect voor elkaar, de begeleiding, ouders en ook  voor het materiaal.  Pestgedrag en onbeleefde omgangstaal wordt niet geduld.
 • Van de begeleiding wordt eerlijkheid en echtheid tegenover de kinderen verwacht.

B U I T E N S C H O O L S E   T I J D   I S   V R I J E   T I J D

 • De opvang biedt kinderen de mogelijkheid om hun vrije tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen. Nadruk wordt gelegd op vrijheid. Kinderen kunnen kiezen met wie ze waar met wat willen spelen.
feestfoto

Ouders worden nauw betrokken bij het opvanggebeuren en we streven ernaar dat ze zich welkom voelen in onze opvang. We zien de ouders als partners in onze organisatie. Dit partnership uit zich in drie kernwoorden.

C O M M U N I C A T I E

 • De communicatie met de ouders is open, duidelijk en verloopt in twee richtingen. Ouders durven naar medewerkers stappen met nuttig informatie of problemen en omgekeerd lichten de medewerkers de ouders tijdig in.
 • Er wordt correct informatie gegeven, tijdig en op regelmatig basis.

L A A G D R E M P E L I G H E I D is de voedingsbodem voor open communicatie.

 • Ouders kunnen met alle mogelijk vragen terecht bij de begeleiding en/of de coördinatoren. Dit kunnen vragen zijn over de opvang, maar ook over de eigen thuissituaties of over problemen en/of situaties op school.
 • Er wordt naar de ouders geluisterd en deze zijn er zich bewust van.
 • De ouders worden betrokken in de opvang. Opmerkingen worden ter harte genomen.
 • Openheid en respect is hier zeker ook op zijn plaats. De opvang is er voor alle ouders, ongeacht hun nationaliteit, leeftijd, woonplaats of beroep.

W E D E R Z I J D S  V E R T R O U W E N

 • De opvang en de ouders zijn partners in de opvoeding van het kind. Als derde opvoedingsmilieu wil de opvang een nuttige aanvulling zijn op hetgeen dat reeds door de ouders en de school wordt aangeboden. Dit natuurlijk volgens een visie die ook door de ouders gedragen wordt.
 • Informatie en indrukken worden discreet behandeld. Wanneer ouders iets meedelen over hun kind of over hun eigen privéleven of wanneer medewerkers iets opmerken in de omgang met het kind, wordt daar gepast naar gehandeld met respect voor de integriteit van zowel het kind als de ouders.